Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Gan - Mật
 
Arginine DNPharm 200 (Viên Nang Mềm)

Arginine DNPharm 200 (Viên Nang Mềm)

Mã sản phẩm: TP 097

Coâng thöùc : Moãi vieân nang meàm chöùa :

Arginin tidiacicat .................................................. 200 mg

Trình baøy :

Væ 5 vieân, hoäp 12 væ.

Chæ ñònh :

Roái loaïn chuyeån hoùa gan do röôïu, do nhieãm ñoäc (töø thuoác laù, hoùa chaát, thuoác coù haïi cho gan…), gan nhieãm môõ…

Xô gan khôûi phaùt.

Suy chöùc naêng gan, vieâm gan.

Caûi thieän caùc roái loaïn dinh döôõng, suy nhöôïc, bieáng aên, thôøi gian döôõng beänh.
.:: Một số sản phẩm khác:

DOINDI (Silymarin 140mg/Silybin 60mg)
DOMOSAP (Silymarin 70mg / Silybin 30mg)
Silytrol 100 (Viên bao phim Lamivudine 100mg)
Zonda (Arginin tidiacicate 200mg)
DOINDI (Silymarin 140mg/Silybin 60mg)
Mã sản phẩm: TP 099
DOMOSAP (Silymarin 70mg / Silybin 30mg)
Mã sản phẩm: TP 098
Silytrol 100 (Viên bao phim Lamivudine 100mg)
Mã sản phẩm: TP 035
Zonda (Arginin tidiacicate 200mg)
Mã sản phẩm: TP 081
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ