Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Gan - Mật
 
DOMOSAP (Silymarin 70mg / Silybin 30mg)

DOMOSAP (Silymarin 70mg / Silybin 30mg)

Mã sản phẩm: TP 098

Coâng thöùc : Moãi vieân chöùa

Cao cardus marianus   ....................................... 100,0 mg

 (töông ñöông vôùi 70mg Silymarin, 30mg Silybin )

Vitamin B 1 (Thiamin nitrat) .................................... 4,0 mg

Vitamin B 2 (Riboflavin) ......................................... 4,0 mg

Vitamin B 5 (Calci panthothenat) .............................. 8,0 mg

Vitamin B 6 (Pyridoxin hydroclorid) ........................... 4,0 mg

Vitamin PP (Nicotinamid) .................................... 12,0 mg                                

Chæ ñònh :

Roái loaïn tieâu hoaù, keùm aên, suy nhöôïc cô theå.

Hoã trôï ñieàu trò chöùc naêng gan nhö : vieâm gan, vieâm gan virus, gan nhieãm môõ, xô gan.

Caùc tröôøng hôïp tröùng caù, muïn nhoït, dò öùng maõn tính.

Taêng cöôøng chöùc naêng giaûi ñoäc gan trong caùc tröôøng hôïp söû duïng hoùa chaát, thuoác khaùng sinh, thuoác chöõa beänh khaùc.

Hoã trôï ñieàu trò trong vieâm daây thaàn kinh, vieâm ña daây thaàn kinh.

Beänh nhaân trong thôøi kyø nhieãm beänh, sau phaãu thuaät nhieãm truøng hoaëc oám keùo daøi.

Trình baøy :

Væ 5 vieân, hoäp 12 væ; Chai 100 vieân.
.:: Một số sản phẩm khác:

Silytrol 100 (Viên bao phim Lamivudine 100mg)
Zonda (Arginin tidiacicate 200mg)
Hepadona - F (Silymarin 140mg/Silybin 60mg)
Silytrol 100 (Viên bao phim Lamivudine 100mg)
Mã sản phẩm: TP 035
Zonda (Arginin tidiacicate 200mg)
Mã sản phẩm: TP 081
Hepadona - F (Silymarin 140mg/Silybin 60mg)
Mã sản phẩm: TP 043
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ