Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
 
DOZiDO ( Viên Nén 2 Lớp Paracetamol + Ibuprofen)

DOZiDO ( Viên Nén 2 Lớp Paracetamol + Ibuprofen)

Mã sản phẩm: TP 084

Coâng thöùc : Moãi vieân chöùa

Ibuprofen ...................................................... 200 mg

Paracetamol .................................................. 500 mg

Chæ ñònh :

Giaûm ñau, khaùng vieâm trong caùc tröôøng hôïp cô khôùp ñau do chaán thöông, thaáp khôùp, vieâm thaàn kinh nhö ñau löng, veïo coå, bong gaân, caêng cô quaù möùc, gaõy xöông, traät khôùp, ñau sau giaûi phaãu

Ñieàu trò caûm soát, nhöùc ñaàu, ñau raêng, ñau buïng kinh, ñau nhöùc cô quan vaän ñoäng

Trình baøy :

Væ 10 vieân, hoäp 10 væ.

 
.:: Một số sản phẩm khác:

Donaklyn (Viên nén Paracetamol + Ibuprofen)
Zival 7.5 (Viên nén Meloxicam 7.5mg)
Triamcinolon DNP 4mg, viên nén
Nilsored DNP 5 (Viên nén Prednisone 5mg)
Donaklyn (Viên nén Paracetamol + Ibuprofen)
Mã sản phẩm: TP 007
Zival 7.5 (Viên nén Meloxicam 7.5mg)
Mã sản phẩm: TP 024
Triamcinolon DNP 4mg, viên nén
Mã sản phẩm: TP 069
Nilsored DNP 5 (Viên nén Prednisone 5mg)
Mã sản phẩm: TP 045
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ