Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Vitamin-Khoáng vi lượng
 
Donasmin, viên bao phim

Donasmin, viên bao phim

Mã sản phẩm: TP 014

Coâng thöùc : Vitamin C, Vitamin B1,Vitamin B2, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin PP

 

Chæ ñònh :    Cung caáp caùc vitamin khi nhu caàu cô theå gia taêng hoaëc khi khoâng ñaùp öùng ñuû cuûa cô theå do aên uoáng keùm hoaëc cheá ñoä aên uoáng khoâng caân ñoái, Phoøng vaø ñieàu trò tìng traïng thieáu vitamin B-C

 

Trình baøy : Hoäp 10 væ   x 10 vieân

 

 

 

Trình baøy : Hoäp 10 væ   x 10 vieân

 

 

 

Chæ ñònh :    Cung caáp caùc vitamin khi nhu caàu cô theå gia taêng hoaëc khi khoâng ñaùp öùng ñuû cuûa cô theå do aên uoáng keùm hoaëc cheá ñoä aên uoáng khoâng caân ñoái, Phoøng vaø ñieàu trò tìng traïng thieáu vitamin B-C

 

Trình baøy : Hoäp 10 væ   x 10 vieân

 

 

 

Trình baøy : Hoäp 10 væ   x 10 vieân

 

 
.:: Một số sản phẩm khác:

Howoseng (Hồng sâm Triều Tiên + Multivitamin + Muối khóang) Viên nang mềm
Thylrone Ginseng (Hồng sâm Triều Tiên + Multivitamin + Muối khóang) Viên nang mềm
Vitamin E thiên nhiên 400 IU, nang mềm
Vitamin E thiên nhiên 400 IU, nang mềm
Howoseng (Hồng sâm Triều Tiên + Multivitamin + Muối khóang) Viên nang mềm
Mã sản phẩm: TP 072
Thylrone Ginseng (Hồng sâm Triều Tiên + Multivitamin + Muối khóang) Viên nang mềm
Mã sản phẩm: TP 068
Vitamin E thiên nhiên 400 IU, nang mềm
Mã sản phẩm: TP 075
Vitamin E thiên nhiên 400 IU, nang mềm
Mã sản phẩm: TP 037
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ