Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Dạ dày, đường ruột
 
Sivatel (viên bao tan trong ruột Pancreatin + Simethicon)

Sivatel (viên bao tan trong ruột Pancreatin + Simethicon)

Mã sản phẩm: TP 051

Coâng thöùc : Pancreatin……………………………………………………………..170 mg

 Simethicon……………………………………………………….84,433 mg

Chæ ñònh :    Ñieàu trò caùc chöùng beänh ñöôøng tieâu hoaù nhö : aên khoâng tieâu, bieáng aên, chöôùng buïng ñaày hôi, caùc roái loaïn haáp thu dinh döôõng do caùc beänh lyù ñöôøng tieâu hoùa

Trình baøy : Hoäp 10 væ   x 10 vieân bao phim tan trong ruoät.:: Một số sản phẩm khác:

Ranitidin DNPharm 150 ( Viên bao phim)
Pandonam (viên bao tan trong ruột Pantoprazole 40mg)
Sebast-20 (Viên nang Omeprazol 20mg)
Ranitidin DNPharm 300 ( Viên bao phim)
Ranitidin DNPharm 150 ( Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 029
Pandonam (viên bao tan trong ruột Pantoprazole 40mg)
Mã sản phẩm: TP 057
Sebast-20 (Viên nang Omeprazol 20mg)
Mã sản phẩm: TP 012
Ranitidin DNPharm 300 ( Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 032
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ