Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Gan - Mật
 
Silytrol 100 (Viên bao phim Lamivudine 100mg)

Silytrol 100 (Viên bao phim Lamivudine 100mg)

Mã sản phẩm: TP 035

Coâng thöùc :   Lamivudin………………………………………………………………….100 mg

Chæ ñònh: chæ ñinh cho ñieàu trò vieâm gan sieâu vi B maõn tính vaø coù baèng chöùng sao cheùp cuûa virus vieâm gan B (HBV) vôùi moät hoaëc nhieàu tình traïng :

- Alanin aminotransferase (ALT) huyeát thanh taêng 2 laàn so vôùi bình thöôøng.

- Toån thöông heä mieãn dòch (immunocompromise).

- Beänh gan maát buø.

- Gheùp gan.

Silytrol 100 caûi thieän moät caùch ñaùng keå chöùc naêng gan bò hoaïi töû vieâm, laøm giaûm quaù trình xô   hoùa gan vaø taêng tyû leä chuyeån daïng khaùng nguyeân vieâm gan sieâu vi B (HBsAg) trong huyeát thanh.

Trình baøy : Hoäp 3 væ   x 10 vieân. Chai 50 vieân.:: Một số sản phẩm khác:

Zonda (Arginin tidiacicate 200mg)
Hepadona - F (Silymarin 140mg/Silybin 60mg)
Zonda (Arginin tidiacicate 200mg)
Mã sản phẩm: TP 081
Hepadona - F (Silymarin 140mg/Silybin 60mg)
Mã sản phẩm: TP 043
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ