Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
 
Kháng sinh
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Thuốc ho
 
Tinidazol 500mg (Viên bao phim)

Tinidazol 500mg (Viên bao phim)

Mã sản phẩm: TP 056

Coâng thöùc : Tinidazol……………………………………………………500 mg

Chæ ñònh :     Phoøng vaø ñieàu trò caùc beänh nhieãm khuaån sau phaãu thuaät do caùc vi khuaån kî khí, ñaëc bieät caùc nhieãm khuaån lieân quan tôùi phaãu thuaät ñaïi traøng, daï daøy vaø phuï khoa.

Trình baøy : Hoäp 10 væ  x 10 vieân.:: Một số sản phẩm khác:

Spiramycin-DNPharm 3.0M.IU (Viên bao phim)
Spiramycin-DNPharm 1.5M.IU(Viên bao phim)
Ecogyn 150 (Viên bao phim Roxythromycin 150mg)
Ciospan (Viên nang Terpin hydrat & Codein)
Spiramycin-DNPharm 3.0M.IU (Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 031
Spiramycin-DNPharm 1.5M.IU(Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 030
Ecogyn 150 (Viên bao phim Roxythromycin 150mg)
Mã sản phẩm: TP 025
Ciospan (Viên nang Terpin hydrat & Codein)
Mã sản phẩm: TP 005
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ