Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
 
Kháng sinh
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Thuốc ho
 
Ecogyn 150 (Viên bao phim Roxythromycin 150mg)

Ecogyn 150 (Viên bao phim Roxythromycin 150mg)

Mã sản phẩm: TP 025

Coâng thöùc : Roxithromycin . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150mg

Chæ ñònh :     Ñ ieàu trò caùc beänh nhieãm khuaån do caùc chuûng nhaïy caûm vôùi Roxythromycin nhö: nhieãm truøng ñöôøng hoâ haáp treân, döôùi, raêng mieäng vaø ñöôøng sinh duïc

Trình baøy : Hoäp 10 væ x 10 vieân.:: Một số sản phẩm khác:

Ciospan (Viên nang Terpin hydrat & Codein)
Sakdazyme (Viên nang mềm)
Ofxaquin ( Viên bao phim Ofloxacin 200mg )
Kacipro-500 (Viên bao phim)
Ciospan (Viên nang Terpin hydrat & Codein)
Mã sản phẩm: TP 005
Sakdazyme (Viên nang mềm)
Mã sản phẩm: TP 023
Ofxaquin ( Viên bao phim Ofloxacin 200mg )
Mã sản phẩm: TP 006
Kacipro-500 (Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 003
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ