Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
 
Zafenak (viên bao tan trong ruột Diclofenac natri 50mg)

Zafenak (viên bao tan trong ruột Diclofenac natri 50mg)

Mã sản phẩm: TP 019

Coâng thöùc : Natri diclofenac ………………………………………………50 mg

 

Chæ ñònh :     Laø thuoác choáng vieâm, giaûm ñau vaø haï soát, ñöôïc söû duïng chuû yeâu trong ñieàu trò vieâm khôùp daïng thaáp, vieâm khôùp xöông, vieâm ñoát soáng cöùng khôùp vaø nhöõng roái loaïn do thaáp khôùp khaùc.

Trình baøy : Hoäp 10 væ   x 10 vieân bao phim tan trong ruoät.:: Một số sản phẩm khác:

Partinol (Viên nén Acetaminophen 500mg)
Nilcox 100 (Viên bao phim Nimesulid 100mg)
Acnekyn ( Viên nén Acetaminophen 500mg)
Nefox 100 (Viên nén Nimesulid 100mg)
Partinol (Viên nén Acetaminophen 500mg)
Mã sản phẩm: TP 001
Nilcox 100 (Viên bao phim Nimesulid 100mg)
Mã sản phẩm: TP 008
Acnekyn ( Viên nén Acetaminophen 500mg)
Mã sản phẩm: TP 017
Nefox 100 (Viên nén Nimesulid 100mg)
Mã sản phẩm: TP 038
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ