Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Dạ dày, đường ruột
 
Donamkit (H.pylori Kit)

Donamkit (H.pylori Kit)

Mã sản phẩm: TP 58

Coâng thöùc :
- Vieân neùn bao phim tan trong ruoät PANTOPRAZOL :
           Pantoprazol natri sesquihydrat töông ñöông
           Pantoprazol  . . . . .   . . . ........................................ 40 mg
  - Vieân neùn bao phim CLARITHROMYCIN :
            Clarithromycin . . . . .   .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500 mg
- Vieân neùn bao phim TINIDAZOL :
           Tinidazol…….     . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . .. . . . . ................... .500 mg

Chæ ñònh :     Duøng trong caùc tröôøng hôïp vieâm daï daøy ñang tieán trieån, loeùt taù traøng vaø loeùt daï daøy coù nhieãm   H. pylori..

Trình baøy : Hoäp 7 væ  x 6 vieân 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ