Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
 
Kháng sinh
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Thuốc ho
 
Clarithromycin DNPharm 500 (Viên bao phim)

Clarithromycin DNPharm 500 (Viên bao phim)

Mã sản phẩm: TP 028

Coâng thöùc : Clarithromycin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500mg

 

Chæ ñònh :     Ñ ieàu trò caùc beänh nhieãm khuaån do caùc chuûng nhaïy caûm vôùi Clarithromycin nhö: nhieãm khuaån da vaø moâ meàm, ñöôøng hoâ haáp

 

Trình baøy : Hoäp 1 væ x 10 vieân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình baøy : Hoäp 1 væ x 10 vieân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chæ ñònh :     Ñ ieàu trò caùc beänh nhieãm khuaån do caùc chuûng nhaïy caûm vôùi Clarithromycin nhö: nhieãm khuaån da vaø moâ meàm, ñöôøng hoâ haáp

 

Trình baøy : Hoäp 1 væ x 10 vieân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình baøy : Hoäp 1 væ x 10 vieân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
.:: Một số sản phẩm khác:

Clarithromycin DNPharm 250 (Viên bao phim)
Clarithromycin DNPharm 250 (Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 027
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ