Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
 
Kháng sinh
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Thuốc ho
 
Citrio (Viên Bao Phim, Ciprofloxacin 500mg)

Citrio (Viên Bao Phim, Ciprofloxacin 500mg)

Mã sản phẩm: TP 111

Coâng thöùc : Moãi vieân chöùa

Ciprofloxacin hydroclorid

töông öùng Ciprofloxacin ................................ 500 mg

Trình baøy :

Væ 10 vieân, hoäp 3 væ  vaø hoäp 10 væ.

Chæ ñònh :

Ciprofloxacin chæ ñònh cho caùc nhieãm khuaån naëng : vieâm ñöôøng tieát nieäu treân vaø döôùi, vieâm tuyeán tieàn lieät, vieâm xöông – tuûy, vieâm ruoät nhieãm khuaån naëng, nhieãm khuaån huyeát.

Döï phoøng beänh naõo moâ caàu vaø nhieãm khuaån ôû ngöôøi suy giaûm mieãn dòch.
.:: Một số sản phẩm khác:

Isosor (Viên Bao Phim, Clarithromycin...250mg)
Tinidazol 500mg (Viên bao phim)
Spiramycin-DNPharm 3.0M.IU (Viên bao phim)
Spiramycin-DNPharm 1.5M.IU(Viên bao phim)
Isosor (Viên Bao Phim, Clarithromycin...250mg)
Mã sản phẩm: TP 106
Tinidazol 500mg (Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 056
Spiramycin-DNPharm 3.0M.IU (Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 031
Spiramycin-DNPharm 1.5M.IU(Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 030
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ