Giảm đau-Hạ sốt-Kháng viêm
Dạ dày, đường ruột
Vitamin-Khoáng vi lượng
Gan - Mật
Thuốc ho
 
Kháng sinh
Nhóm khác
 
 
TÌM KIẾM SẢN PHẨM
 
 
 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT
– THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG NAM

Địa chỉ: Lô 2A Đường 1A, KCN Tân Tạo, Q.Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 7541 748 -
                    754 1749
Fax: (84.8) 754 1750
Email: info@dongnampharma.com.vn
          - dongnampharma@vnn.vn
 
 
Tiếng Việt || English
 
  » Thuốc ho
 
Isosor (Viên Bao Phim, Clarithromycin...250mg)

Isosor (Viên Bao Phim, Clarithromycin...250mg)

Mã sản phẩm: TP 106

Coâng thöùc : Moãi vieân chöùa

Clarithromycin   ……………………...……..250mg

Trình baøy :

Væ 10 vieân, hoäp 3 væ

Chai 20 vieân.

Chæ ñònh :

Vieân clarithromycin ñöôc chæ ñònh ñieàu trò nhieãm khuaån do caùc chuûng nhaïy caûm. Goàm :

Nhieãm khuaån ñöôøng hoâ haáp treân (vieâm xoang, vieâm hoïng)

Nhieãm khuaån ñöôøng hoâ haáp döôùi (vieâm pheá quaûn, vieâm phoåi )

Nhieãm khuaån da vaø moâ meàm (vieâm nang loâng, vieâm quaàng)

Nhieãm khuaån khö truù hay lan toaû do Mycobacteria

Nhieãm Legionella vaø Chlamydia

Nhieãm H. pylori
.:: Một số sản phẩm khác:

Tinidazol 500mg (Viên bao phim)
Spiramycin-DNPharm 3.0M.IU (Viên bao phim)
Spiramycin-DNPharm 1.5M.IU(Viên bao phim)
Ecogyn 150 (Viên bao phim Roxythromycin 150mg)
Tinidazol 500mg (Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 056
Spiramycin-DNPharm 3.0M.IU (Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 031
Spiramycin-DNPharm 1.5M.IU(Viên bao phim)
Mã sản phẩm: TP 030
Ecogyn 150 (Viên bao phim Roxythromycin 150mg)
Mã sản phẩm: TP 025
 
   
TRANG CHỦ | GIỚI THIỆU | SẢN PHẨM | DỊCH VỤ | LIÊN HÊ